Algemene voorwaarden depannage.be

Bijlage 1

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

'Depannage.be'

 

als Informatiebrochure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringsproduct verdeeld door: ASSURIAS GCV, gewone commanditaire vennootschap. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Herbsteinlaan 20 te 2520 Ranst.

Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 112122A

IMA ASSURANCES - naamloze vennootschap met een geheel volstort maatschappelijk kapitaal van € 7.000.000 - SIREN 481 511 632 RCS Niort

Onderneming onderworpen aan het wetboek op de verzekeringen en aan het toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR): rue Taitbout 61 - 75436 Paris Cedex 09 - Frankrijk

En die van deze toezichthouder de toelating heeft gekregen om tussen te komen in het kader van de rechtstreekse vrije dienstverlening in België.

Maatschappelijke zetel: avenue de Paris 118 - CS.40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Frankrijk

 

 

 

Deze overeenkomst wordt beheerst door de Wet inzake de verzekeringen van 4 april 2014 en haar uitvoeringsbepalingen. Ze bestaat uit deze Algemene voorwaarden, aangevuld met het intekenformulier dat geldt als Bijzondere voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVINGEN

 

 

De hiernavolgende termen moeten begrepen worden met de volgende betekenissen:

 

 

Ongeval met een motorvoertuig:

Plotse, onvrijwillige en onvoorziene gebeurtenis die een botsing tot gevolg heeft met een element buiten het voertuig en die schade heeft veroorzaakt die het gebruik van het voertuig met inachtneming van de geldende reglementering onmogelijk maakt. Worden gelijkgesteld met het ongeval: natuurverschijnselen met een abnormale intensiteit die het voertuig rechtstreeks beschadigen (overstroming, sneeuw, storm), evenals aanslagen en terreurdaden.

 

Verzekerde:

De eigenaar van het in België ingeschreven voertuig die de overeenkomst 'Depannage.be - Auto + gezin België, Groothertogdom Luxemburg' of 'Depannage.be - Auto + gezin Europa + Marokko en Turkije' afgesloten heeft.

 

De hierboven bedoelde producten kunnen niet onderschreven worden voor ambulances, taxi's, voertuigen voor kortdurend verhuur of voor voertuigen die bestemd zijn voor het betaald vervoer van personen in het algemeen.

 

 

Begunstigde(n):

 

Zijn begunstigden van de overeenkomst: de bestuurder van het voertuig die gedekt is door een geldige overeenkomst, evenals de personen die gratis meereizen aan boord van dit voertuig, op voorwaarde dat hun aantal niet hoger is dan het aantal plaatsen die op het inschrijvingsbewijs vermeld zijn.

 

 

Verzekeraar - bijstandsverlener:

De dienstverlening in het kader van de overeenkomst Depannage.be worden verzekerd door IMA Assurances, naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 7.000.000, onderneming onderworpen aan het wetboek op de verzekeringen, met maatschappelijke zetel in de avenue de Paris 118, 79000 Niort (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Niort onder het nummer 481 511 632, onderworpen aan het toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), gevestigd in de rue Taitbout 61, 75436 Paris Cedex 9 (Frankrijk) en gemachtigd om verzekeringstransacties te verrichten in België op grond van de vrijheid van dienstverlening. De verzekeringsprestaties worden georganiseerd en uitgevoerd voor rekening van IMA Assurances door IMA Benelux SA, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van € 500.000, met maatschappelijke zetel te Square des Conduites d'Eau 11-12, 4020 Luik (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474851226.

 

 

Woonplaats:

Wettelijk geïdentificeerde hoofdverblijfplaats.

 

 

Verblijfskosten:

Kosten van de overnachting in een hotel, inclusief het ontbijt, exclusief kosten voor telefoon, bar en maaltijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenpersoon:

ASSURIAS GCV, gewone commanditaire vennootschap, met maatschappelijke zetel te Herbsteinlaan 20, 2520 Ranst, en met ondernemingsnummer 740101011-65, verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 112122A.

 

 

Panne:

Mechanisch, elektrisch, elektronisch of hydraulisch defect dat heeft plaatsgevonden zonder enige botsing, die het gebruik van het voertuig met inachtneming van de geldende reglementering onmogelijk maakt.

 

 

Territorialiteit:

Voor het product Depannage.be - Auto + gezin België, Groothertogdom Luxemburg: België en het Groothertogdom Luxemburg.

Voor het product Depannage.be - Auto + gezin Europa + Marokko en Turkije: Oostenrijk, Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Duitsland, Denemarken, Spanje, Nederland, Estland, Frankrijk, Finland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Italië, Ierland, IJsland, Groothertogdom Luxemburg, Litouwen, Letland, Malta, Noorwegen, Portugal, Polen, Roemenië, Zweden, Slovakije, Slovenië, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Marokko, Macedonië, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne.

 

 

Verzekerd voertuig:

Personenvoertuig opgenomen in de Bijzondere voorwaarden met een totaal gewicht van niet meer dan 3,5 ton, en waarvan de lengte niet meer dan 6 meter mag zijn – met uitsluiting van voertuigen met een handelaars- of proefrittenplaat, ambulances, taxi's, voertuigen voor kortdurend verhuur of de voertuigen die bestemd zijn voor het betalende vervoer van personen, evenals de inzittenden van deze voertuigen – in regel met de technische controle, dat toebehoort aan of hoofdelijk is toegekend aan een persoon die verzekerd is en opgenomen is in de Bijzondere voorwaarden. Aanhangwagens met een gewicht lager dan of gelijk aan 350 kg zijn gewaarborgd onder dezelfde voorwaarden als het verzekerde Voertuig.

 

Er wordt op gewezen dat enkel voertuigen die bij de intekening jonger dan 10 jaar zijn, gedekt kunnen worden in het kader van het product 'Depannage.be - Auto + gezin België, Groothertogdom Luxemburg'.

 

Diefstal:

Frauduleuze onttrekking van het verzekerde voertuig waarvoor de verzekerde persoon een verklaring heeft afgelegd bij de bevoegde plaatselijke instanties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

 

 

1.1 DUUR EN INWERKINGTREDING VAN DE OVEREENKOMST

 

De duur van de overeenkomst is één jaar, te tellen vanaf haar inwerkingtreding.
Ze wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

 

De overeenkomst treedt in werking op de dag van de betaling van de premie, om 12.00 uur 's middags, voor alle waarborgen of op de datum die in de Bijzondere voorwaarden vermeld is. In geval van betaling van de premie na de intekening, treedt de overeenkomst in werking op de dag van de betaling om 12.00 uur 's middags.

 

 

 

 

1.2 BEËINDIGING

 

Elke Partij kan deze overeenkomst beëindigen op haar vervaldatum, mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Bovendien kan de intekenaar de overeenkomst beëindigen in geval van een aanpassing van de premie door de Verzekeraar, tot twee weken vóór de jaarlijkse vervaldatum van de overeenkomst.

 

Verder kan de Verzekeraar de overeenkomst beëindigen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de Woonplaats van de in de Bijzondere voorwaarden vermelde intekenaar:

- als de premie niet betaald is binnen de tien dagen na de vervaldatum, kan de Verzekeraar alle waarborgen twee weken opschorten vanaf de dag na de betekening of van de afgifte van de aangetekende brief bij de post. Na dertig dagen, te tellen vanaf de dag na de betekening of de afgifte van de aangetekende brief bij de post, en bij gebreke van betaling, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd;

- in geval van aangifte van het verkeerde risico of van niet-aangifte van de toename van het risico.

 

De intekenaar kan de overeenkomst beëindigen:

-        hetzij door het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, geadresseerd aan ASSURIAS GCV;

-        hetzij door verklaring tegen kwijting bij ASSURIAS GCV of door deurwaardersexploot.

 

De opzegtermijn loopt vanaf de betekening of de afgifte van de aangetekende brief bij de post, waarbij de poststempel als bewijs geldt.

 

 

1.3 SUBROGATIE

 

IMA neemt ten bedrage van de kost van de toegekende verzekering de rechten en vorderingen van een Verzekerde over tegen derden die, door hun daden, de schade veroorzaakt hebben die aanleiding heeft gegeven tot een overname door IMA, dat wil zeggen dat IMA in plaats van de Verzekerde de procedures voert tegen de verantwoordelijke partij indien zij dit dienstig acht.

 

 

1.4 VERJARING

 

Alle handelingen die voortvloeien uit deze overeenkomst verjaren na drie jaar te rekenen vanaf de gebeurtenis die ertoe heeft geleid. Deze termijn loopt echter:

- in geval van onwil, nalatigheid, valse of onjuiste verklaring over het risico, pas vanaf de dag waarop IMA ervan kennis heeft gekregen;

- in geval van een schadegeval, pas vanaf de dag waarop de Verzekerde ervan kennis heeft gekregen, als hij bewijst dat hij er tot dan toe niet van op de hoogte was.

Wanneer de vordering van de Verzekerde tegen IMA het gevolg is van het verzoek van een derde, loopt de verjaringstermijn pas vanaf de dag waarop deze derde een rechtsvordering heeft ingesteld tegen de Verzekerde of door deze laatste schadeloos gesteld werd.

De verjaring wordt onderbroken door een van de gebruikelijke redenen voor onderbreking van de verjaring en door de aanduiding van experts naar aanleiding van een schadegeval. De onderbreking van de verjaring van de vordering kan bovendien voortvloeien uit het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging door IMA aan de Verzekerde met betrekking tot de vordering tot betaling van de premie en door de Verzekerde aan IMA met betrekking tot de betaling van de schade-uitkering.

IMA en de Verzekerde kunnen de duur van de verjaring niet wijzigen of iets toevoegen aan de oorzaken van opschorting of onderbreking van deze verjaring.

 

1.5 PREMIE EN TARIEFHERZIENING

 

1.5.1 Bij de intekening

 

De intekenaar moet op de dag van de intekening de volledige premie zoals vermeld in de Bijzondere voorwaarden betalen. De betaling wordt uitgevoerd op de dag van de intekening door domiciliëring op de rekening die in de Bijzondere voorwaarden vermeld wordt, door overschrijving of met bankkaart.

 

1.5.2 Verlenging van de overeenkomst

 

In geval van verlenging van de overeenkomst op de jaarlijkse vervaldatum moet de intekenaar de volledige premie die vermeld is op de kennisgeving van de vervaldatum binnen de tien dagen na ontvangst van deze kennisgeving betalen. De betaling van de premie gebeurt door middel van domiciliëring op de rekening die in de Bijzondere voorwaarden vermeld wordt, door overschrijving of met bankkaart.

 

1.5.3 Niet-betaling van de premie

 

De niet-betaling van de premie binnen de gestelde termijnen heeft de opschorting van de waarborgen en de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg, volgens de voorwaarden van artikel 1.2.

 

Als de betaling van de premie evenals van elke som waarvoor de in artikel 1.2 bedoelde ingebrekestelling verstuurd wordt tijdens de opschortingsperiode van de overeenkomst uitgevoerd wordt, wordt de overeenkomst de dag na de dag van betaling om 12.00 uur 's middags opnieuw van kracht.

 

Als de betaling van de premie uitgevoerd wordt na de beëindiging van de overeenkomst wordt de premie door IMA in kas gehouden als schadeloosstelling.

 

1.5.4 Wijziging van de premie

 

De premie kan op de jaarlijkse vervaldatum van de overeenkomst herzien worden. In dat geval kan de intekenaar de overeenkomst beëindigen volgens artikel 1.2.
1.6 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Alle informatie die verzameld wordt in het kader van de intekening en het beheer van de overeenkomst is bestemd voor IMA om de overeenkomsten te beheren en de beloofde bijstandswaarborgen toe te passen.

 

De persoonsgegevens die in de overeenkomst zijn vermeld kunnen doorgegeven worden aan de verzekeringstussenpersonen en dienstverleners van IMA die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de portefeuille.

 

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de toepassing van de bijstandswaarborgen worden doorgegeven aan de dienstverleners van IMA die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze waarborgen, evenals aan elke autoriteit voor het verkrijgen van de nodige toelatingen. Ze kunnen doorgegeven worden buiten de Europese Unie.

 

In overeenstemming met de bepalingen van de aangepaste Wet Informatie en Vrijheid van
6 januari 1978, heeft de Verzekerde recht op toegang tot en rechtzetting van de gegevens die op hem betrekking hebben. Dit recht kan uitgeoefend worden bij IMA BENELUX, 4020 LUIK (België), Square des Conduites d'Eau 11-12.

 

 

1.7 KLACHTEN MET BETREKKING TOT EEN SCHADEGEVAL

 

Voor alle problemen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst kan een klacht gestuurd worden per post ter attentie van IMA Benelux - Service Qualité - 4020 LUIK (België), Square des Conduites d'Eau 11-12, of per e-mail: claims@imabenelux.com.

Als het geschil na onderzoek van de klacht blijft bestaan, kan de Verzekerde de Ombudsman van de verzekeringen raadplegen op het volgende adres: De Meeûssquare - 1000 Brussel. Zijn advies is niet bindend voor de partijen, die de mogelijkheid behouden om zich tot de bevoegde rechtbank te wenden.

 

 

1.8 AANVRAGEN TOT WIJZIGING

 

Voor alle aanvragen tot wijziging van de overeenkomst (adresverandering, verkoop van het voertuig, enz.) richt de intekenaar zijn aanvraag per post aan ASSURIAS GCV.

 

 

 

1.9 TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

 

 

 

 

 

1.10 MOGELIJKHEID TOT BEËINDIGING OF HERROEPING

 

1.10.1 In overeenstemming met artikel 57 van de wet van 4 april 2014 over de landverzekeringsovereenkomst, beschikt de intekenaar over de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, met onmiddellijke ingang op het moment van de kennisgeving, binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf de afgifte van de Bijzondere voorwaarden. De Verzekeraar van zijn kant kan de overeenkomst beëindigen binnen een termijn van twee weken na de ontvangst van de Bijzondere voorwaarden, waarbij de beëindiging acht dagen na kennisgeving ervan definitief wordt.

 

1.10.2 Voor elke intekening buiten agentschap beschikt de intekenaar over veertien voltooide kalenderdagenom zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder hiervoor een motivering te moeten geven of boetes te moeten betalen.

 

Deze termijn loopt vanaf de sluiting van de overeenkomst of de ontvangst van de contractdocumenten.

 

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de overeenkomsten die integraal door beide partijen worden uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de intekenaar voor deze laatste zijn herroepingsrecht uitoefent. In dat geval is de volledige jaarlijkse premie verschuldigd.

 

Deze mogelijkheid tot herroeping wordt uitgevoerd door het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan ASSURIAS GCV, ten laatste op de veertiende dag die volgt op de datum van intekening, op basis van het volgende model:

 

Ik, ondergetekende (naam en voornaam van de intekenaar) ...................................................

Adres: .................................................................................................................

......................................... Postcode: ................... Stad/gemeente: ...................................

verklaar hierbij dat ik mijn intekening op de overeenkomst 'DEPANNAGE.BE', toegewezen op (datum) .......................................................... annuleer.

Datum: ...................... Handtekening:

 

2.    TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WAARBORGEN

 

 

2.1 ONTSTAANSFEITEN

 

 

IMA komt 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar tussen in geval van:

-        mechanisch defect

-        lekke band

-        verlies/diefstal van sleutels

-        problemen gerelateerd aan de brandstof

 

Bovendien komt IMA voor het product 'Depannage.be - Auto + gezin Europa + Marokko en Turkije' 24 uur op 24 en 365 dagen per jaar tussen in geval van:

-        ongeval

-        diefstal

-        poging tot diefstal/vandalisme

-        brand

-        natuurrampen

-        defect van de diefstalbeveiliging, het alarmsysteem of het startonderbrekingssysteem

-        glasbreuk

-        defect van de airconditioning

-        voertuig vastgelopen in de modder

-        defect van de sleutels

 

 

2.2 TERRITORIALITEIT

 

Het voertuig moet ingeschreven zijn in België.

 

De bijstandswaarborgen komen tot stand wanneer het ontstaansfeit zich voordoet in:

-        Voor het product 'Depannage.be - Auto + gezin België, Groothertogdom Luxemburg': België en het Groothertogdom Luxemburg.

-        Voor het product 'Depannage.be - Auto + gezin Europa + Marokko en Turkije': Oostenrijk, Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Duitsland, Denemarken, Spanje, Nederland, Estland, Frankrijk, Finland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Italië, Ierland, IJsland, Groothertogdom Luxemburg, Litouwen, Letland, Malta, Noorwegen, Portugal, Polen, Roemenië, Zweden, Slovakije, Slovenië, Zwitserland, Bosnië-Herzegovina, Marokko, Macedonië, Montenegro, Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne.

 

 

 

3.    TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE WAARBORGEN

 

 

3.1 VERZOEK TOT TOEPASSING VAN DE WAARBORGEN

 

 

IMA Benelux is 24 uur op 24 bereikbaar per telefoon op het telefoonnummer + 32 (0) 78/05.00.29 en dat omgeleid zal worden naar een telefoonnummer, dat eigendom is van IMA Benelux.

 

 

De bijstandswaarborgen worden toegepast door IMA of met voorafgaand akkoord van haar.

 

IMA mag in geen enkel geval de officiële noodhulpdiensten (primaire ophaling, politie, civiele bescherming, brandweer) vervangen of de zo gemaakte kosten op zich nemen. Bovendien mag IMA slechts tussenkomen binnen de grenzen van de door de plaatselijke autoriteiten gegeven akkoorden.

 

 

3.2 BEWIJSSTUKKEN

 

De waarborgen worden enkel toegepast mits bewijsstukken worden gestuurd. Zonder deze elementen zal IMA het recht hebben om aan de Verzekerde de terugbetaling van alle gemaakte kosten te vragen als de toepassing voorafging aan de ontvangst van de bewijsstukken.

 

 

3.3 TERUGBETALINGEN

 

De terugbetaling van de facturen in vreemde valuta worden uitgevoerd in euro, op basis van de op de factuurdatum geldende wisselkoers.

 

De terugbetalingen worden uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van een volledig dossier waarin alle gevraagde bewijsstukken zijn opgenomen.

 

De terugbetalingen worden uitgevoerd binnen de grenzen van de bedragen waartoe IMA zich verbonden zou hebben als ze ze zelf had uitgevoerd.

 

 

3.4 RELATIE MET DE VERZEKERAAR EN ASSURIAS GCV

 

3.4.1 Wijzigingen

De Verzekerde moet onmiddellijk alle wijzigingen aan de Bijzondere voorwaarden melden aan ASSURIAS GCV, met name zijn adres, zijn bankgegevens en elke verandering van voertuig.

 

3.4.2 Contact

De Verzekerde kan vanuit België contact opnemen met het nummer 03/501.73.20 of vanuit het buitenland met het nummer +32 3.501.73.20:

  •          voor alle administratieve informatie met betrekking tot zijn overeenkomst,
  •          voor alle informatie met betrekking tot zijn waarborgen,
  •          voor elk verzoek om bijstand, in België en in het buitenland,

voor de uitvoering van de waarborgen:

IMA BENELUX, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een maatschappelijk kapitaal van 500.000 euro, met maatschappelijke zetel te Square des Conduites d'Eau 11-12, 4020 LUIK (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het btw-nummer BE 0474.851.226 - RPR Luik.

 

 

 

4.    BEPERKINGEN OP DE TOEPASSING VAN DE WAARBORGEN

 

 

4.1 MISLEIDENDE VERKLARING

 

Elke valse verklaring, onwil, onnauwkeurigheid of nalatigheid in de verklaring van het risico wordt bestraft met de nietigverklaring van de overeenkomst of een vermindering van de waarborgen.

 

Elke misleidende verklaring op het moment van het schadegeval zal het verlies van elk recht op waarborgen met zich brengen. Bovendien zal IMA zo nodig de terugbetaling van de volledige kosten eisen die beschouwd zouden kunnen worden als het rechtstreekse gevolg van dit gedrag, of een deel ervan.

 

 

4.2 OVERMACHT

 

IMA zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor de tekortkomingen of tegenslagen bij de uitvoering van haar verplichtingen die zouden voortvloeien uit een geval van overmacht of uit gebeurtenissen zoals pandemie, terreurdaden, burgeroorlog of buitenlandse oorlog, revolutie, volksbeweging, oproer, staking, inbeslagneming of ophouding door het openbaar gezag, officieel verbod, piraterij, ontploffing van bommen, nucleaire of radioactieve gevolgen, verhindering door weersomstandigheden.

 

 

4.3 UITSLUITINGEN

 

Worden niet door IMA gedekt:

 

Incidenten en bijhorende kosten die zich hebben voorgedaan vóór de intekening op de overeenkomst,

Incidenten en bijhorende kosten als gevolg van een vrijwillige daad, nalatigheid of naar aanleiding van een andere externe oorzaak dan diegene die vermeld zijn in punt 2.1,

Incidenten en bijhorende kosten naar aanleiding van de diefstal van het voertuig of van onderdelen, of naar aanleiding van een inbeslagneming van het voertuig door de autoriteiten,

Incidenten en bijhorende kosten als gevolg van de deelname aan wedstrijden of gebruik bij rampen,

Incidenten en bijhorende kosten veroorzaakt door of tijdens oproer, aardbevingen of andere gevallen van overmacht,

Gerelateerde kosten die gemaakt zijn voor alle betalende vervoermiddelen,

Medische kosten.

 

A - Bijzondere uitsluitingen voor het product Auto + gezin België en Groothertogdom Luxemburg:

Voertuigen die bij intekening ouder dan 10 jaar zijn,

Ongevallen met motorvoertuigen.

 

 

B - Bijzondere uitsluitingen voor het product Auto + gezin Europa + Marokko en Turkije:

Kosten in verband met het vervoer van gewonde of overleden personen na een ongeval.

 

 

 

5.    DOOR IMA BENELUX UITGEVOERDE WAARBORGEN

 

 

5.1 Depannage - slepen

 

Als het gedekte voertuig geïmmobiliseerd is of als verder rijden de schade als gevolg van een ontstaansfeit zou kunnen verergeren, organiseert en verzorgt IMA zo spoedig mogelijk het depanneren of het slepen van het verzekerde voertuig. De depannage- of sleepkosten ter plaatse (exclusief de onderdelen) van het gedekte voertuig (en de eventuele sleepdienst of caravan) naar de dichtstbijzijnde garage van het merk zijn voor rekening van IMA, maar de herstellingskosten blijven ten laste van de begunstigde. Als de gebruikelijke garage van de begunstigde zich op minder dan 20 kilometer van de plaats van de panne bevindt, kan het voertuig naar die garage gesleept worden op kosten van IMA.

 

 

 

5.2 Vervangvoertuig

 

Als het voertuig niet hersteld kan worden op de dag van de immobilisatie, heeft de begunstigde 1 dag lang recht op een vervangvoertuig van categorie B. De huurvoorwaarden van het verhuurbedrijf zijn van toepassing (kredietkaart voor borgstelling, de bestuurder van het voertuig moet ouder zijn dan
21 jaar).

 

 

5.3 Taxikosten

 

IMA betaalt de eventuele kosten van het vervoer naar het verhuurbedrijf per taxi terug met een maximum van € 50 inclusief btw per rit (maximaal 2 ritten per geval van immobilisatie).

 

 

5.4 Beperkingen

 

De door de begunstigde gemaakte kosten (met voorafgaand akkoord van IMA) voor in de overeenkomst voorziene prestaties kunnen enkel worden terugbetaald op basis van voorlegging van de originele facturen en in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden. Anderzijds zal geen enkele vergoeding betaald worden voor prestaties die de begunstigden hebben gebruikt maar die uitgesloten zijn op basis van de hierboven vermelde voorwaarden, zelfs als vervanging van voorziene maar niet gebruikte prestaties. De extra kosten die verbonden zijn aan het slepen van het voertuig over een afstand groter dan de afstand van de dichtstbijzijnde garage van het merk of dan de garage van de verzekerde (op minder dan 20 kilometer) zullen niet vergoed worden.

 

 

 

5.5 Bijkomende prestaties voor het product Auto + gezin Europa + Marokko en Turkije

 

 

5.5.1 Voertuig kan niet dezelfde dag hersteld worden

 

Als het gedekte voertuig als gevolg van een gedekt incident geïmmobiliseerd is en niet dezelfde dag hersteld kan worden, heeft de begunstigde recht op een vervangvoertuig van categorie B, zonder specifieke opties. De huurkosten zullen terugbetaald worden voor een maximumbedrag van € 460,00 (inclusief btw). Dit voertuig zal gedurende maximaal 4 dagen ter beschikking gesteld worden door het verhuurbedrijf. De bestuurder is verplicht de voorwaarden zoals vermeld in het huurcontract van het vervangvoertuig na te leven. De huurvoorwaarden van het verhuurbedrijf zijn van toepassing (kredietkaart voor borgstelling, de bestuurder van het voertuig moet ouder zijn dan 21 jaar). 

 

De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het huurvoertuig, zoals brandstof, tol, parking en eventueel bijkomende verzekeringskosten, evenals elke overschrijding van het bedrag van € 460,00 (inclusief btw) voor het huurvoertuig zijn voor rekening van de begunstigde.

 

Als het voertuig niet dezelfde dag hersteld kan worden, heeft de begunstigde de keuze tussen:

 

een vervangvoertuig voor een maximumbedrag van € 460,00 (inclusief btw) gedurende maximaal
4 dagen volgens de hierboven vermelde voorwaarden;


vervoer naar de woonplaats van de begunstigde of naar de plaats van bestemming in het land waar het defect zich voordoet of de voortzetting van uw reis ten belope van de kosten die gemaakt zouden zijn voor een terugkeer naar huis, voor de bestuurder en zijn passagiers per trein (eerste klas) of per vliegtuig (economyclass) als de treinreis langer dan 8 uur zou duren. In dat geval zal een enkel treinticket (eerste klas) – of vliegtuigticket (economyclass) als de treinreis langer dan 8 uur zou duren – terugbetaald worden om zijn hersteld voertuig terug te halen;

 

de hotelkosten ter plaatse voor een bedrag van € 70,00 (inclusief btw) per nacht en per persoon, met een maximum van 3 overnachtingen.

 

Als het geïmmobiliseerde voertuig dezelfde dag hersteld wordt, heeft de bestuurder recht op de bijstand (depannage ter plaatse of slepen van het voertuig) maar geen recht op de hierboven vermelde dienstverlening. De door de begunstigde gemaakte kosten voor maaltijden, telefoon, brandstof, tol en parking blijven ten laste van de begunstigde.


Repatriëring van het voertuig (en eventueel caravan) vanuit het buitenland als het voertuig niet binnen de 5 dagen hersteld kan worden en de begunstigde naar huis moet terugkeren. Als het incident zich voordoet in België, kan het voertuig naar een garage naar keuze van de klant gebracht worden als het niet binnen de 24 uur hersteld kan worden.